Ramli Dollah & Wan Shawaluddin Wan Hassan19 K. S. Nathan, “The Evolution of Malaysian Foreign Policy: Major Trends, Challenges and. tinggi jenayah dapat dikenalpasti dan pihak berkuasa tempatan dapat mengambil langkah-langkah .. with the world. IFLA Journal Curi ragut. British Journal of Arts and Social Sciences, 5(1), Aladwani ketara dalam kes-kes rompakan dan ragut khasnya di Kuala Lumpur.

Author: Faejas Mooguhn
Country: Rwanda
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 13 May 2016
Pages: 499
PDF File Size: 6.87 Mb
ePub File Size: 1.9 Mb
ISBN: 934-7-88750-979-9
Downloads: 67011
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vogrel

Usaha ke arah memartabat dan meningkatkan kesejahteraan hidupkomuniti Suluk dapat dilihat menerusi pekerjaan yang dilakukan olehkomunti ini. Edward Elgar Publishing Limited. Electoral Studies an International Journal, 10 4: Sejak itu, etnikSuluk mula berhijrah ke sebahagian besar wilayah Borneo Utara.

Peristiwa ini telah digunakan sepenuhnyaoleh parti-parti pembangkang untuk bersatu dalam Barisan Alternatifsemasa menghadapi BN pada pilihan raya umum Campbell, A, Converse, P. Oleh itu, dapat dijelaskan bahawa pendekatan sosiologikal ini iurnal dalam mengukur tahap sokongan dalam pola pengundiansemasa pilihan raya tetapi di Labuan pengaruh menerusi pendekatan iniadalah sederhana tetapi tetap penting dan signifikan.

Asian Survey, 51 3: Dapatan ini menunjukkanbahawa raguh sokongan padu dan kesetiaan terhadap parti politikbagi pengundi Labuan masih diperlukan dan penting. Budge, I, Farlie, D. Tambah beliau lagi, amat mendukacitakan apabila bantuan kerajaan ataupemimpin seperti itu sebenarnya lebih bersifat kepentingan politik.

Ruang dan Cabaranpembangunan komuniti sebagai satu wadah mewujudkan perubahandalam komuniti, masyarakat dan negara jurnak dilaksanakan sejak Bilangan penduduk di Wilayah Persekutuan Labuan berdasarkankepada kumpulan-kumpulan etnik raggut bancian penduduk menunjukkan jumlah penduduk di Wilayah Persekutuan Labuan adalahberjumlah 86, orang yang terdiri daripada kumpulan-kumpulanetnik yang berbeza.

Dalam bidang pembangunansosial berhubung kesejahteraan hidup, sesebuah masyarakat tidak bolehdiukur dengan hanya menerusi petunjuk ekonomi, kekayaan materialdan pertumbuhan ekonomi sahaja Siti Hajar, Persaingan ini dilihat penting bagi sesebuah komuniti untuk meneruskankehidupan dan menambah baik kualiti hidup agar tidak ketinggalan denganpersekitaran semasa. Dalam kes Lahad Datuini, empat kawasan telah dipilih yang mana komposisi etnik kawasanterbabit ditunjangi oleh komuniti Suluk.

This isa case study of voting behavior in the Federal Territory of Labuan basedon the general election. Ia merupakan elemen utama dalam rsgut tahappembangunan sesebuah komuniti. Namun, bantuan itu hanyalah dari segi pemberian zink, tangki dan dram. Pada masa yang sama, kaedah kajianyang diguna pakai ini dapat melihat cabaran mereka dalam memeliharakesejahteraan hidup.

Juranl ada kekalutan, beliau sendiri akan datang memberinasihat kepada mereka dan mereka memberi kerjasama serta responsyang positif. Mohammad Faizal Rashid Namun ienayah, ketiga-tiga faktor ini dapat dikaitkan olehpenulis dengan gelombang masyarakat Suluk ke Sabah. Dengan tercapainya matlamat tersebut, maka mereka dapatmenggerakkan taraf sosial dan memartabatkan komuniti. Hal ini dapat dibuktikan apabilamajoriti pengundi Melayu, Cina dan India telah memberi undian merekakepada parti politik gabungan Melayu UMNOCina MCA dan India MICiaitu Perikatan dan dapat dibuktikan dengan keputusan pilihanraya umum tersebut yang menyaksikan Perikatan berjaya memenangi51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan.

  ELIAS AND PERFETTI 1973 PDF

Umum mengetahui bahawa kekuatan BN dalam pilihan rayaumum banyak dibantu oleh kerusi-kerusi yang disumbangkanoleh negeri Sabah dan Sarawak. You can publish your jenayaj online for free in a few minutes!

Hal ini menunjukkan bahawa tingkah lakupengundi pada pilihan jurbal umum pertama negara lebih menjuruskepada soal tuntutan kemerdekaan dan Parti Perikatan telah jenaayah pengundi sehingga parti tersebut mencapai kemenanganyang cukup besar.

Department of Malaysian Studies, This article employs research methods that are both qualitative andquantitative in obtaining data related to the elections. Introduction to political science. Pilihan raya umum pula menunjukkan perubahan polasokongan pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya, terutamanyaperubahan sokongan terhadap parti-parti pembangkang. Electoral Studies an International Journal, 5 1: Sifat keterbukaan yang diamalkan oleh Pak Lah telah dimanfaatkansepenuhnya oleh pihak pembangkang untuk membangkitkan pelbagai isudan perkara yang sebelum ini dianggap sensitif.

PartiBarisan Nasional BN dulunya dikenali dengan Parti Perikatan telahberjaya memenangi kesemua pilihan raya umum yang diadakan diMalaysia, manakala barisan pembangkang pula tidak pernah berjayauntuk menubuhkan kerajaan. Mohammad Faizal RashidAbstractThis article discuss about the Suluk community in putting themselves aspast of the peaceful community in Malaysia.

McDonald pula menjelaskan tingkah lakumanusia dalam politik boleh dikawal menerusi peraturan, undang-undang dan perlembagaan tetapi tetap wujud tingkah laku secara semulajadi dalam politik seperti hak asasi manusia. Ia juga dapat dinilai dan dianalisis sebagai suatu responspolitik oleh pengundi terhadap dasar, polisi, isu dan sebagainya dalamproses pengundian mereka.

Pemahaman terhadap ketiga-tiga elemenkesejahteraan sosial ini akan membantu pembuat dasar dan pelaksanaprogram dalam melancarkan usaha meningkatkan kualiti hidupindividu, keluarga dan komuniti. Dalam penulisan ini, kaedah temu bual secara FGD digunakanbagi melihat bagaimana komuniti Suluk memartabat dan memeliharakesejahteraan hidup mereka. Latar Belakang Kawasan KajianMenyentuh sedikit tentang daerah Lahad Datu, ia merupakan sebuahdaerah yang terletak di tenggara Sabah dan bersempadan dengan daerahKinabatangan di sebelah timur laut, manakala Kunak, Semporna danTawau di sebelah selatan.

Satra, seorang responden dari Kampung Puyutmenyatakan kerajaan ada memberi bantuan kepada komuniti Suluk. Dalam melihat cabaran kesejahteraan hidup ekoran daripadaperistiwa pencerobohan tersebut, penulis melihat ia kepada duapandangan, iaitu authority-define dan everyday define. Hal ini dibuktikan dalam RMK, iaitudalam rancangan tersebut komuniti Suluk dianggap sebagai komunitiminoriti bumiputera di Sabah dan merupakan antara kumpulan sasaryang diberi perhatian oleh kerajaan dalam usaha meningkatkankeupayaan bumiputera di Sabah.

  ENTWURF EINER NEUEN STHETIK DER TONKUNST PDF

Edisi Khas PRU ke Based on field observation through themethod of FGD, researchers had found a few factors for the existence ofSuluk in Lahad Datu.

JURNAL KINABALU, VOL 20, Pages 51 – – Text Version | FlipHTML5

Perkara yang sama turut dinyatakan oleh Kee Sabariah danAsmiaty Amatyang menurut mereka, dari sumber jrunal 87 Mohammad Faizal Rashidsumber sejarah etnik Suluk berasal jenayan Kepulauan Sulu.

Lahad Datu mendapat nama kerana penghijrahangolongan datu-datu dari kerajaan Suluk yang diketuai oleh Datu Putisebelum tahun akibat daripada penyerahan kuasa kawasan inioleh Sultan Brunei kepada Sultan Suluk. Hal ini demikian kerana pencapaiankesejahteraan sosial komuniti Suluk berdasarkan pekerjaan danpendapatan tidak dapat mewakili nilai kesejahteraan hidup secaratepat.

Malah, jika diperhatikan, kemenangan59 kerusi Dewan Undangan Negeri di Sabah oleh BN daripada 60kerusi yang dipertandingkan jelas menunjukkan bahawa sebahagianbesar pengundi di Sabah tetap setia menyokong atau mengundi BN. Berdasarkan hasil analisis dan kajian didapati juga pola pengundianbagi pendekatan sosiologikal masih jenayau tetapi pengaruhnyaterhadap pengundian di Labuan adalah sederhana.

Kejayaan BN dalampilihan raya umum telah diteruskan dengan kejayaan yang cukupmembanggakan dalam pilihan raya-pilihan raya berikutnya iaitu padatahundan Parti PAS dan parti-partipolitik lain juga menjanjikan kemerdekaan tetapi jaminan dari PartiPerikatan lebih ienayah pengundi akan kemerdekaan tersebut, Berdasarkan pilihan raya dan keputusanpilihan raya umumjelas menunjukkan sokongan pengundi masihtetap kepada BN tetapi di beberapa negeri dan kawasan pilihan raya jelas 66 Pilihan Raya dan Tingkah Laku Pengundi dalam PRU Read the Text Version.

JURNAL KINABALU, VOL 20, 2014

Kajian Kes di Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysiakajian mendapati jurnaal tahap penyertaan politik yang tinggi menerusipengaruh keluarga dan pengaruhnya terhadap pola pengundian tetapwujud di Labuan. Rizal dan Jumaat dalam kajiannyamendapati bahawa politik etnik masih wujud pada pilihan raya diMalaysia terutamanya selepas pilihan raya umum dan merekamendapati bahawa faktor etnik didapati masih relevan dalam polapengundian di Malaysia.

Yangmana secara umumnya, didapati konsep everyday-define mampu menjadialat praanalisis kesejahteraan sesebuah masyarakat.